Kutsu vuosikokoukseen / Inbjudan till årsmötet 14.11.2019
5.11.2019 8:55 Info / KoG Pääsivu

Tervetuloa vuosikokoukseen 14.11. kello 18.30
Välkommen på årsmötet 14.11 kl 18.30

Kokkolan Golf ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään torstaina 14.11.2019 klo 18.30 Kokkolan Golfin klubitalolla, Hepo-Ventuksentie 2.

Kokouksessa käsiteltävät asiat ovat:

 1. johtokunnan kertomus edellisen vuoden toiminnasta
 2. edellisen vuoden tilit ja tilintarkastajien lausunto
 3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
 4. määrätään tulevan kauden jäsen- ja muut maksut.
 5. hyväksytään johtokunnan esitys seuraavan kauden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä hyväksytään talousarvion sisältämät investoinnit
 6. valitaan seuraavaa toimikautta varten erovuoroisten tilalle tarvittavat johtokunnan jäsenet ja varajäsen.
 7. valitaan tilintarkastajat ja heidän varamiehensä
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Esitysmateriaali löytyy täältä viimeistään 7 päivää ennen kokousta.

Det stadgeenliga årsmötet hålls torsdagen den 14.11.2019 kl. 18.30 vid klubbhuset (Hepo-Ventusvägen 2)

På årsmötet behandlas följande ärenden:

 1. Styrelsens berättelse om det föregående årets verksamhet
 2. Föregående årets räkenskaper och räkenskapsgranskarnas anförande
 3. Beslut om bekräftandet av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt föregående års styrelse och andra ansvarsskyldiga
 4. Fastslagning av inkommande säsongens medlems- och andra avgifter
 5. Godkännande av styrelsens förslag om inkommande säsongens verksamhetsplan och budget, samt investeringar som ingår i budgeten
 6. Val av nya styrelsemedlemmar för inkommande säsong i stället för ordinarie medlemmar som är i tur att avgå, samt suppleanter som är i tur att avgå
 7. Val av revisorer och suppleanter
 8. Behandling av mötets övriga ärenden som nämnts i mötesinbjuda

Material till föredragningslistan hittas här senast 7 dagar innan mötet.

KOKKOLAN GOLF – GAMLAKARLEBY GOLF RY SÄÄNNÖT

Yhdistyksen nimi on Kokkolan Golf – Gamlakarleby Golf ry ja sen kotipaikka on Kokkolan kaupunki. Yhdistyksen viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golfpelin harjoittamista. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa rakentamalla ja ylläpitämällä golfkenttää, järjestämällä jäsenilleen harjoituksia ja kilpailuja, keräyksiä ja huveja sekä ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä. Yhdistys voi harjoittaa toimintaansa tukevaa liiketoimintaa myymällä ja välittämällä golfin harrastamiseen liittyvää välineistöä ja kalustoa, peliosakkeita sekä harjoittaa toimintaansa liittyvää kahvila- ja ravintolatoimintaa.

Yhdistyksen muodostavat jäsenet. Jäsenet suorittavat yhdistykselle liittymis- ja jäsenmaksun, joiden suuruuden vuosikokous päättää. Yhdistykseen voidaan valita kunniajäseniä.

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa johtokunta, johon vuosikokous valitsee puheenjohtajan kolmeksi vuodeksi kerrallaan sekä kuusi (6) muuta jäsentä ja kaksi varajäsentä kolmeksi vuodeksi, kuitenkin siten, että vuosittain aina kaksi (2) varsinaista jäsentä on erovuorossa. Ensimmäisen kerran tätä sääntöä sovellettaessa valitaan kaikki kuusi jäsentä kerrallaan, jolloin arvan nojalla määrätään, ketkä kaksi jäsentä
ovat vuoden, kahden ja kolmen vuoden kuluttua erovuorossa. Puheenjohtajan ollessa erovuorossa ei varajäsen ole rovuoroinen. Ensimmäisellä kerralla arvan nojalla määrätään ketkä varajäsenet ovat erovuorossa vuoden ja kahden vuoden kuluttua.
Johtokunnasta kesken toimikautta eronneen jäsenen tilalle yhdistyksen kokous valitsee uuden jäsenen toimikauden loppuajaksi.
Johtokunta voi ottaa yhdistyksen palvelukseen toiminnanjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa, varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin vähintään kolme johtokunnan jäsentä tekee siitä ehdotuksen.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) sen jäsentä on läsnä.
Johtokunnan kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.

Johtokunnan tehtäviin kuuluu:

 • valvoa, että yhdistyksen toiminta tapahtuu näiden sääntöjen ja yhdistyslain mukaan.
 • toteuttaa yhdistyksen kokouksen tekemät päätökset
 • kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella ja esittää niissä käsiteltävät asiat
 • hoitaa ja kartuttaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta sekä valvoa yhdistyksen kirjanpitoa
 • pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja ratkaista jäsenten ottamista ja erottamista koskevat asiat
 • edustaa yhdistystä kolmatta miestä tai yhdistyksen jäsentä vastaan, sekä yhdistystä niiden liittojen ja yhdistysten kokouksissa, joihin yhdistys jäsenenä kuuluu
 • laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle vuosikokouksen vahvistettavaksi
 • laatia vuosikokoukselle kertomus yhdistyksen edellisen toimikauden toiminnasta ja jättää tilit yhdistyksen tilintarkastajien tarkastettavaksi kaikkine tarpeellisine selvityksineen
 • ryhtyä muihin mahdollisiin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoitusperien saavuttamiseksi.
 • johtokunta valitsee järjestäytymiskokouksessaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan keskuudestaan.
 • Johtokunta nimittää tarvittavan määrän toimikuntia.
 • Johtokunta nimeää seuralle kapteenin.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä jonkun muun johtokunnan siihen erikoisesti määräämän toimihenkilön (toiminnanjohtaja) kanssa.

Ehdotus yhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi taikka muu yhdistyksen jäsenen tekemä ehdotus on, tullakseen yhdistyksen kokouksessa käsitellyksi, jätettävä johtokunnalle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen vaatii kahden yhdistyksen
peräkkäisen kokouksen päätöstä.

Yhdistyksen tilikausi on yksi vuosi. Tilikausi on 1.10-30.9. Tilit on jätettävä tilintarkastajien tarkastettavaksi ennen lokakuun loppua. Tilintarkastajien on jätettävä kertomuksensa johtokunnalle viimeistään marraskuun 15. päivänä.

9§ Päätösvaltaa yhdistyksessä käyttää yhdistyksen kokous. Vuosittain pidetään yksi varsinainen kokous (vuosikokous). Vuosikokous pidetään marraskuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, tai jos vähintään kymmenen (10) yhdistyksen jäsentä, tai 1/10 jäsenistöstä on sitä kirjallisesti vaatinut ja samalla ilmoittanut sen kysymyksen jonka käsittelyä halutaan.
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle ilmoituksella, joka julkaistaan suomen- ja ruotsinkielisinä yhdistyksen www-sivuilla vähintään seitsemän (7) päivää edeltäpäin, tai lehti-ilmoituksella, joka vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta julkaistaan jossakin Kokkolan kaupungissa ilmestyvässä suomenkielisessä ja ruotsinkielisessä sanomalehdessä.

10§ Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. johtokunnan kertomus edellisen vuoden toiminnasta
 2. edellisen vuoden tilit ja tilintarkastajien lausunto
 3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
 4. määrätään tulevan kauden jäsen- ja muut maksut.
 5. hyväksytään johtokunnan esitys seuraavan kauden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
 6. valitaan johtokunnan puheenjohtaja hänen ollessa erovuorossa.
 7. valitaan seuraavaa toimikautta varten erovuoroisten tilalle tarvittavat johtokunnan jäsenet sekä varajäsen jos varajäsen on erovuoroinen.
 8. valitaan tilintarkastajat ja heidän varamiehensä
 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11§ Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat

12§ Johtokunta päättää uuden jäsenen ottamisesta yhdistykseen

13§ Yhdistyksen jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on siitä ilmoitettava kirjallisesti johtokunnalle.
Yhdistyksen jäsen, joka katsotaan toimineen vastoin yhdistyksen tarkoitusta, vahingoittaneen yhdistyksen etuja taikka käyttäytymisellään haitanneen yhdistyksen toimintaa, voidaan kaikkien yhdistyksen johtokunnan jäsenten yksimielisellä päätöksellä erottaa yhdistyksen jäsenyydestä.

14§ Yhdistyksen purkautuessa päättää viimeinen kokous, mihin urheilua edistävään tarkoitukseen yhdistyksen varat on käytettävä.

15§ Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.


   
«  Marraskuu   »
Ma Ti Ke To Pe La Su
 
 
 Kilpailu
 
 Tapahtuma
 
 Kurssi
 
 Junnut
 
 Naiset
 
 Golfravintola
 
 Golf Balance